Във втори клас се затвърдяват и надграждат овладените в първи клас знания и умения. Учениците продължават да овладяват български език като средство за общуване в различни комуникативни ситуации. Целта е да се разширяват и задълбочават техните знания за основни езикови единици в езиковата система на българския език. Общуването с художествени произведения се ориентира към обогатяване на представите за образно-емоционалното съдържание на литературната творба, към активизиране на емоционалната съпричастност при нейното четене, и обогатяване на личния опит чрез възприемане и разбиране на поведението и мотивите на литературния герой.