Обучението по български език и литература в трети клас цели учениците да затвърдят уменията си за общуване по български език: • усъвършенстване на уменията третокласниците да четат на глас и наум с разбиране, като възпроизвеждат и подбират информация от прочетеното във връзка с въпроси и лично мнение; • затвърдяване на уменията за правилно конструиране на граматични форми на изучаваните езикови явления в съотвествие с правоговорни, правописни и пунктуационни норми и за тяхната употреба в речта; • усъвършенстване на уменията за възприемане и осмисляне на образно-емоционалното съдържание на литературни и филклорни текстове, на основни техни художествени елементи и за споделяне на емоционално-оценъчно отношение към тях; • затвърдяване и усъвършенстване на уменията за преразкази и съчинения; • усъвършенстване на уменията за учене – за по-самостоятелно организиране, изпълнение и самопроверка на езикови и речеви учебни задачи.